Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Obavijest o gospodarenju otpadom na području Općine TribunjŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

 

Sukladno članku 8. stavak 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine", broj 50/17), jedinica lokalne samouprave i davatelj javne usluge dužni su na svojoj mrežnoj stranici objaviti i ažurno održavati popis koji sadrži sljedeće informacije:

  • – lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima,
  • – lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i
  • – područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

Sukladno članku 39. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13 i 73/17), jedinica lokalne samouprave dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svom području.

 

Reciklažno dvorište koje koristi Općina Tribunj nalazi se na lokaciji u Vodicama, na adresi Mličevac 3b.

Općina Tribunj na svom području ima jedan zeleni otok koji se nalazi na Centralnom parkingu, a koji se sastoji od spremnika za papir, staklo i tekstil te će se nadopuniti sa spremnikom za plastiku i metal.

Korisnici javne usluge dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.

Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika javne usluge (kante sa zelenim poklopcem), te spremnika za reciklabilni komunalni otpad (papir, plastika, metalna ambalaža) kod korisnika javne usluge (kanta sa narančastim poklopcem) ili putem spremnika na javnoj površini te korištenjem reciklažnog dvorišta. Za staklo i tkaninu izrađene su PVC vrećice te se takav otpad odvozi na poziv prema davatelju javne usluge četvrtkom/petkom.

Korisnicima javne usluge omogućene su besplatne PVC vrećice za papir, staklo, plastiku, metal i tekstil koje se mogu preuzeti kod Davatelja javne usluge – Leć d.o.o.

Biootpad korisnici javne usluge, sukladno ispunjenim Izjavama, kompostiraju na kućnom pragu.

Prikupljanje glomaznog otpada odvija se na zahtjev korisnika usluge jednom godišnje, što je osigurano putem Leć d.o.o, dok je omogućeno i dodatno preuzimanje većih količina otpada od ugovorenih uz plaćanje dodatnih troškova.

Problematični otpad se preuzima u reciklažnom dvorištu u Vodicama.

 

Radi nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na obračunskom mjestu korisnika, Općina Tribunj je sklopila Ugovor s Fondom o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te iskazala interes za nabavu 641 spremnika od 240 L, 70 spremnika od 360 L, 20 spremnika od 770 L, 30 spremnika od 1100 L za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada te 180 kompostera od 400 L. Nažalost, od Fonda je dostavljena Izmjena Odluke o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kojoj se navodi da Fond više neće biti u mogućnosti projektnom prijavom obuhvatiti kompostere za čiju je nabavu Općina Tribunj Ugovorom iskazala interes.

Sukladno članku 39. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati godišnju provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svom području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio. Općina Tribunj je do sada organizirala izobrazno-informativne aktivnosti na način da pojedinačno, usmeno ukazuje mještanima na važnost i obvezu odvojenog skupljanja otpada te upućuje mještane na pravilno razvrstavanje otpada putem letka koji je dostavljen s računima.

Općina Tribunj je partner u provedbi projekta „EKO Regija (K-V-P-B-T-K): Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Knina, Vrgorca, Pirovca, Biskupije, Tribunja i Kijeva“ u okviru kojeg će se izraditi letci, plakati, brošure, oglasi o pravilnom razvrstavanju otpada, održavati će se specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom, javne tribine s pristupom za sve mještane, radionice sa djecom, događanja i predstave u vrtićima, izrađivati će se slikovnice ili bojanke, dostaviti didaktičke igračke i slično.

Cilj Projekta je informiranje i educiranje te motiviranje mještana na odvojeno prikupljanje otpada. Na taj način smanjila bi se količina otpada koja se svakodnevno proizvodi te odlaže na odlagališta, kao i štetan utjecaj na okoliš, ali bi se uštedio i novac. Potaknulo bi se mještane na recikliranje i kompostiranje.

Komunalni redar vrši nadzor područja Općine Tribunj radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada.

 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tribunj te Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada donesene su 31. siječnja 2018. godine te objavljene na mrežnim stranicama Općine Tribunj.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge – Općina Tribunj, komunalnog poduzeća „Leć“ d.o.o. iz Vodica, za koji je Općina Tribunj izdala prethodnu suglasnost, objavljen je na mrežnim stranicama Općine Tribunj.

 


Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.