Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

I. izmjene i dopune UPU-a naselja TribunjŠifra artikla:

  • Cijena: HRK~0,00 EUR

Na snagu su stupile Prve ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj objavljene u Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije (broj 06/13) o kojima više možete pročitati u nastavku.

                        
       REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA TRIBUNJ
             OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 09/09) i Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 11/12), Općinsko vijeće Općine Tribunj na 33. sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine, donosi

                                                                     

ODLUKU O DONOŠENJU

 

1. IZMJENA I DOPUNA

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Donose se 1. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana). Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj koji je donesen na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj održanoj dana 09. veljače 2011. godine i objavljen u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, br. 3/11 od 22. veljače 2011. godine.

 

(2) Na konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana u skladu s člankom 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ishođena je suglasnost župana Šibensko-kninske županije, KLASA: 350-02/13-01/152, URBROJ: 2182/1-06-13-2, od 9. travnja 2013. g.

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana sadržane su u  elaboratu "1. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj ” izrađenom po stručnom izrađivaču «Urbing d.o.o» iz Zagreba, broj elaborata A-543/2012, iz ožujka 2013. godine, koji se sastoji od slijedećih dijelova:

 

A.        TEKSTUALNI DIO

A.1.     Uvod

A.2.     Odredbe za provođenje

B.        GRAFIČKI DIO

            Kartografski prikaz br. 1.1a «Korištenje i namjena površina» mj. 1 : 2.000

            Kartografski prikaz br. 1.1b «Korištenje i namjena površina» mj. 1 : 2.000

            Kartografski prikaz br. 2.1a «Prometna i ulična mreža» mj. 1 : 2.000

            Kartografski prikaz br. 2.1b «Prometna i ulična mreža» mj. 1 : 2.000

            Kartografski prikaz br. 3.1a «Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina» mj. 1 : 2.000

            Kartografski prikaz br. 3.1b «Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina» mj. 1 : 2.000

            Kartografski prikaz br. 4.1a «Uvjeti i način gradnje» mj. 1 : 2.000

C.        OBVEZNI PRILOZI

C.1.     Obrazloženje Plana

C.2.     Popis i sažetak propisa i dokumenata koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

C.3.     Izvješće o javnoj raspravi

C.4.     Mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Plana

C.5.     Suglasnost na Konačni prijedlog Plana

C.6.     Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

C.7.     Dokumentacija o ovlaštenju stručnog izrađivača Plana za izradu prostornih planova

 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

Članak 3.

 

U članku 25. st. 1. al. 2. u zagradi ispred oznake „D4" dodaje se oznaka „D,".

 

Članak 4.

 

U članku 27. u prvoj zagradi ispred oznake „D4" dodaje se oznaka „D,", te se na kraju dodaje slijedeća rečenica koja glasi: „Pod površinom oznake D podrazumijeva se mogućnost smještaja bilo koje zgrade javne i društvene namjene, odnosno zgrade sa bilo kojim javnim i društvenim sadržajima, osim školskih, vjerskih i upravnih."

 

Članak 5.

 

U članku 37. iza riječi „pansioni" dodaje se tekst koji glasi: „i kampovi (autokampovi)"

 

Članak 6.

 

U članku 38. dodaje se stavci 4. i 5. koji glase:

(4) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje kampova (auto-kampova) (oznake 6b i 6d) u sklopu površina mješovitih namjena (oznake M2):

-   kamp (auto-kamp) se planira uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora.

-   Pmin/max= jedna smještajna jedinica (3 kreveta) / 50- 120 m2, odnosno 800 m2- 3000 m2,

-   način gradnje: SS,

-   najveći dozvoljeni kapacitet je 80 kreveta,

-   Emax.= 1,

-   Vmax.= 4,5 m,

-   max.kig= 0,1,

-   smještajne jedinice se ne mogu planirati u pojasu bližem od 25,0 m od obalne šetnice,

-   smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom, na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne šetnice,

-   najmanje 40% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

-   građevna čestica mora imati osiguran najmanje jedan neposredan kolni prilaz širine ne manje od 5,5 m, na ulični koridor karakterističnog poprečnog profila ne manjeg od profila oznake C2,

-   PMmin.= 1 / 3 kreveta (za autokamp u prostoru smještajne jedinice).

(5) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje kampova (auto-kampova) (oznake 6b i 6d) u sklopu površina mješovitih namjena (oznake M1):

-   na građevinskim česticama moguće je uz postojeću stambenu građevinu smjestiti i kamp (auto-kamp),

-   Pmin/max= 600 m2 do 2500m2,

-   najveća površina čestice za obračun kig i kis = 800m2,

-   način gradnje SS,

-   Pmin/max površina za smještaj kampa (auto-kampa)/jedna smještajna jedinica (3 kreveta) =50 – 120 m2

-   parkirališna mjesta osigurati na građevnoj čestici (1 smještajna jedinica/1PM),

-   ostali uvjeti sukladno članku 45.

 

Članak 7.

 

            (1) U članku 39. alineja 2. se mijenja tako da glasi:

„-  unutar površine javne i društvene namjene (oznaka D):

     -      zgrada javne i društvene namjene s jednim ili više javnih i društvenih sadržaja."

             (2) U članku 39. alineja 3. se mijenja tako da glasi:

„-  unutar površine javne i društvene namjene (oznake D4 i D5):

-             zgrada dječje ustanove (jaslice, dječji vrtić, mogući ostali kompatibilni javni i društveni sadržaji) i kompleks zgrada obrazovnog centra (zgrada škole i zgrade drugih pratećih sadržaja ljetne škole, te školsko-športska dvorana)."

 

Članak 8.

 

 (1) U članku 40. stavak 3. se mijenja tako da glasi:

„(3) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje zgrade javne i društvene namjene (oznaka 4a) u sklopu površine javne i društvene namjene (oznaka D4 i D5):

-   Pmin/max= 1000 m2 – površina kazete,

-   Pmin.= 50 m2/ učeniku za osnovnu školu,

-   Pmin.= 20 m2/ djetetu za dječju ustanovu,

-   način gradnje: SS s mogućnošću povezivanja kompleksa zgrada natkrivenim prolazima i prostorijama u parteru ili D za zgrade dječje ustanove i osnovne škole,

-   Emax.= 2 za zgradu dječje ustanove,

-   Vmax.= 7,0 m, a iznimno i više za i dijelove zgrade dječje ustanove kao što su dimnjak kotlovnice i sl.

-   min.GBP= 5 m2/ djetetu za zgradu dječje ustanove,

-   Emax.= 3 za ostale zgrade (odnosno P+1+Pk, mogućnost gradnje podruma),

-   Vmax.= 10,0 m za ostale zgrade, a iznimno i više za zgradu višenamjenske školsko-športske dvorane i dijelove zgrada kao što su dimnjak kotlovnice i sl.,

-   min.GBP= 5 m2/ učeniku za dograđene dijelove zgrade škole,

-   udaljenost dijela školske zgrade sa učionicama orijentiranim na jugozapadnu stranu kao i zgrade dječje ustanove od zgrada pratećih sadržaja smještenih na toj strani školske zgrade i zgrade dječje ustanove može iznositi najmanje 3 Vmax. ili ukupne visine najviše zgrade pratećih sadržaja (ovisno o međusobnoj orijentaciji),

-   udaljenost ostalih dijelova zgrade i zgrada od granica građevne čestice može iznositi najmanje 5,0 m,

-   najmanje 30% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, s time da se smještajem nove gradnje postojeće kvalitetno visoko zelenilo sačuva u najvećoj mogućoj mjeri,

-   građevna čestica mora imati osiguran najmanje jedan pristup širine ne manje od 5,5 m na ulični koridor utvrđen Planom,

-   PMmin.= 2 / zaposleniku za obrazovnu/odgojnu djelatnost,

-   PMmin.= 0,15 / posjetitelja, korisnika i 1 PM za autobus / 100 posjetitelja, korisnika za višenamjensku školsko-športsku dvoranu.

 

(2) U članku 40. stavak 4. se mijenja tako da glasi:

„(4) Propisuju se slijedeći uvjeti smještaja i načina gradnje zgrada javne i društvene namjene (oznaka 4b) u sklopu površine javne i društvene namjene (oznake D):

-   Pmin.= kazeta i/ili 20 m2/ djetetu za dječju ustanovu, 1000 m 2 za ostale namjene, Pmax=površina kazete,

-   način gradnje: SS,

-   Emax.= 2,

-   Vmax.= 7,0 m, a iznimno i više za i dijelove zgrade kao što su dimnjak kotlovnice i sl.

-   min.GBP= 0,04 m2/ stalnom stanovniku za prostore ambulanti,

-   min.GBP= 15 m2/ stalnom stanovniku za prostore doma zdravlja,

-   min.GBP= 5 m2/ djetetu za prostore predškolske namjene,

-   min.GBP= 10 m2/ učeniku za prostore školske namjene,

-   min.GBP= 20 m2/ korisniku za domove za starije osobe,

-   min.GBP= 42 m2/ korisniku doma umirovljenika,

-   max.GBP= 1.000 m2/ za prostore kulturne namjene,

-   Vmax.= 10,0 m, a iznimno i više za dijelove zgrada kao što su dimnjak kotlovnice, vatrogasni toranj i sl,

-   najmanje 30% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

-   građevna čestica mora imati osiguran najmanje jedan neposredan pristup s JPP širine ne manje od 5,5 mna ulični koridor utvrđen Planom,

-   PMmin.= 2 / zaposleniku za predškolsku i školsku djelatnost,

-   PMmin.= 2 / 100 m2GBP-a za zdravstvenu, socijalnu i kulturnu (dom umirovljenika, dom za starije osobe, knjižnice, galerije i sl.) djelatnost,

-   kig max = 0,3, kis max =0,9."

 

Članak 9.

 

U članku 42. st. 3. iza zadnje riječi dodaje se rečenica: Uvjeti gradnje i opremanja plaže javnim sanitarijama, svlačionicama i spremištima plažnih rekvizita navedeni su u stavku 4. ovoga članka.

 

Članak 10.

 

U članku 81. mijenja se tablica u stavku 2. i izgleda:

r.br.

Naziv

Opis obuhvata

Površina

(ha)

1.

Uvala Sovlje

Lučko područje športske luke, lučko područje brodogradilišne i športske luke, te površina uređene plaže – kupališta Sovlje

2,69

2.

Kupalište Bristak

Površina uređene plaže – kupališta Bristak

6,76

 

  

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se 2 (dva) izvornika elaborata Plana, te se po jedan primjerak čuva u:

·        pismohrani općine Tribunj,

·        Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije u Šibeniku.

 

(2) Uvid u elaborat Plana, može se obaviti u prostorijama:

·        Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, Badnji b.b., 22212 Tribunj i

·        Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Kralja Zvonimira 16, 22000 Šibenik.

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije.

 

KLASA: 350-05/13-01/7

URBROJ: 2182/20-01-13-1

Tribunj, 17. travnja 2013.

                  

                                                      PREDSJEDNICA

                                                           Dijana Grubelić, nastavnica

 

 

 

  Pošaljite upit

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.