Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Priopćenje načelnika vezano uz postavljanje bazne stanice na području Općine Tribunj

Poštovani građani i gosti Općine Tribunj,

Obzirom na veliku uznemirenost građana koju je uzrokovalo jučerašnje postavljanje bazne stanice mobilnog operatera na privatnoj parceli na području Općine Tribunj dužni smo Vas izvjestiti sljedeće.

Općina Tribunj 11. srpnja 2017. u jutranjim satima dobila je od građana obavijest kako se u negrađevinskom području naselja, točnije na lokaciji u „Mišjoj dragi“, odvijaju zemljani građevinski radovi nepoznatog investitora. Po dojavi građana, službe Općine Tribunj izašle su na teren, te je neposrednim zapažanjem zaključeno kako su na parceli u privatnom vlasništvu izvedeni radovi uređenja terena i postavljanja gromobranske zaštite. Kako na terenu nije zatečen izvođać ni investitor ostalo je nejasno u koju svrhu su radovi izvođeni.

Nešto kasnije istog dana, Općina Tribunj zaprimila je obavijest Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije (KLASA: 361-03/17-07/000184, URBROJ: 2182/1-16-17-0003 od 07. srpnja 2017.), o prijavljenom početku gradnje, a kojeg je podnio investitor Vipnet - društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, HR-10000 Zagreb, Vrtni put 1, OIB 29524210204, a temeljem članka 131. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13 i 20/17) i odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („NN“ 79/14, 41/15 i 75/15). U obavijesti se navodi kako će se predmetni radovi izvoditi na kč.br. 1000/1 i 1000/2 k.o. Tribunj (Tribunj), sukladno glavnom projektu oznake T.D. 02/06/17-GP, izrađen od tvrtke „Panel“ d.o.o. Split.

Po dobivenoj obavijesti Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj odmah obavještava nadležni Upravni odjel za prostorno i uređenje i gradnju, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Građevinsku inspekciju Šibenik, kako predmetna lokacija na kojoj se namjeravaju izvoditi radovi (postaviti bazna stanica), nije sukladna odredbama Prostornog plana uređenja Općine Tribunj te se traži žurno provođenje nadzora nad izdanim aktima za gradnju.

Nadalje, dana 12. srpnja 2017., tijekom popodnvnih sati građani obavještavaju kako je u tijeku postavljanje bazne stanice na predmetnoj lokaciji. Po dobivenoj obavijesti općinske službe odmah izlaze na teren na kojem zatiću radnike na postavljanju bazne stanice. Iako je zatražena obustava radova, ovlaštena osoba naručitelja traži da se napusti privatna parcela.


Bazna stanica postavljena je bez odobrenja ili bilo kojeg drugog dokumenta Općine Tribunj, niti je Općina Tribunj na bilo koji način obaviještena kako je u tijeku ishođenje akata o građenju iste. Općina Tribunj dobila je samo obavijest, odnosno prijavu početka građenja nadležnog županijskog ureda.

Općina Tribunj poduzeti će sve pravne radnje u svrhu zaštite interesa svojih stanovnika, a posebice uzimajući u obzir činjenicu da je bazna stanica postavljena na rubu građevinskog područja naselja.


Građane molimo da se suzdrže od bilo kakvog oblika protupravnog ponašanja, a svoje nezadovljstvo mogu izraziti mirnim prosvjedom na javnoj površini sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

                                                                                                                                                                                      NAČELNIK
                                                                                                                                                                          Marko Grubelić, mag.oecc.

Sanacija zgrade javne i društvene namjene "Zamalin" Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije Naplata parkinga na području Općine Tribunj Picasa - Albumi Općine Tribunj

Proizvod (kom: ) je dodan u košaricu.